KONKURS DIVERSE EXTREME TEAM


Wygraj bilety na Mistrzostwa Świata SuperEnduro!

REGULAMIN KONKURSU “Wygraj bilety na Mistrzostwa Świata SuperEnduro!”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Niniejszy regulamin określa sposób przeprowadzania konkursu ‘Wygraj bilety na Mistrzostwa Świata SuperEnduro!’ dalej zwanego „Konkursem”, jak również prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora Konkursu.
 2. Organizatorem Konkursu jest AGENCJA SPORT UP Sp. z o.o.
 3. Fundatorem nagrody w Konkursie jest AGENCJA SPORT UP Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej, ul Stanisława Moniuszki 15C, 43-300 Bielsko Biała, KRS: 0000701133, NIP: 5472185831, REGON: 368591102.
 4. Konkurs przeprowadzony zostanie na profilu partnera wydarzenia na Facebooku: http://www.facebook.com/diverseextremeteam i rozpocznie się 28 listopada 2022r., a potrwa do godz. 18:00 dnia 2 grudnia 2022r.

II. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU ORAZ WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW:

 1. Udział w konkursie mogą wziąć jedynie osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za zgodą opiekuna prawnego.
 2. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić zadanie konkursowe w dniach od 28 listopada do 2 grudnia 2022r. do godziny 18:00.
 3. Zadanie konkursowe: Wymyśl hasło zagrzewające zawodników do walki podczas inauguracyjnej rundy Mistrzostw Świata SuperEnduro – Kraków 2022 i opisz osobę, którą zabierzesz ze sobą na to wyjątkowe wydarzenia. Swoją odpowiedź zamieść w komentarzu do postu konkursowego.
 4. Zasady wyłonienia zwycięzców: … osób, których komentarz spodoba nam się najbardziej otrzyma podwójny bilet na inauguracyjną rundę Mistrzostw Świata SuperEnduro – Kraków 2022. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni w komentarzu pod postem konkursowym.

III. NAGRODY: 

 1. Nagrody w konkursie to … podwójnych biletów na Mistrzostwa Świata SuperEnduro – Kraków 2022
 2. Nagrody odebrać można jedynie w dniu zawodów, w kasie specjalnej przy wejściu nr.1 do TAURON Areny Kraków.
 3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród rzeczowych na nagrody pieniężne.

IV. REKLAMACJE:

Organizator nie przewidział możliwości składania reklamacji.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest AGENCJA SPORT UP Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej, ul Stanisława Moniuszki 15C, 43-300 Bielsko Biała, KRS: 0000701133, NIP: 5472185831, REGON: 368591102.
 2. W razie pytań dotyczących ochrony danych lub chęci skorzystania przez użytkownika z przysługujących mu praw, należy kontaktować się z administratorem listownie na adres jego siedziby lub drogą mailową na adres: kontakt@sportupagencja.pl
 3. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe obejmujące: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe uczestnika (np. adres mailowy). Wyżej wskazane dane osobowe Administrator otrzymuje bezpośrednio od uczestnika, podane w odpowiedzi na zadanie konkursowe.
 4. Celem, dla którego administrator przetwarza dane osobowe jest zapewnienie możliwości udziału uczestnikom w ogłoszonym konkursie, a podstawą do ich przetwarzania jest ich zgoda.
 5. Dane osobowe uczestników mogą być udostępniane w zakresie niezbędnym do organizacji konkursu do Facebook Inc. poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz dostawcom, którym zlecone zostały usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT.
 6. Dane uczestnika konkursu są przechowywane do czasu zakończenia konkursu – wyłonienia laureatów – odebrania nagród lub do upływu obowiązującego terminu gwarancji, terminu przedawnienia i ustawowych terminów przechowywania danych, a ponadto do czasu zakończenia ewentualnych sporów sądowych, w których dane te są potrzebne jako dowód.
 7. Uczestnikom w związku z przetwarzaniem przez administratora ich danych osobowych przysługują następujące prawa:
  1. prawo do wniesienia sprzeciwu;
  2. prawo dostępu do danych osobowych;
  3. prawo żądania sprostowania danych osobowych;
  4. prawo żądania usunięcia danych osobowych;
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 8. Uczestnikom przysługuje także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania odpowiedzi na zadanie konkursowe.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 3. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem zapisów niniejszego Regulaminu.